แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท- วิทยากรแกนนำทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2531 และปัจจุบัน สสวท. แต่งตั้งให้เป็นครูผู้เชี่ยวชาญจังหวัดวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อไปช่วยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่างๆ
- ผู้จัดทำ VCD สอนคณิตศาสตร์ จำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งศูนย์หนังสือจุฬาและ B2S
- จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับภูมิภาคปี 2539 – 2542
- จัดทำโปรแกรมการพิมพ์อักขระคณิตศาสตร์เป็นครั้งแรกของประเทศชื่อ Word พพ. ตั้งแต่ปี 2532 ร่วมกับ อ.สม บุญดา ออกรายการ ท้าพิสูจน์ ทางช่อง 7 คนไทยวันนี้ รายการข่าวข่อง 7 และข่าวช่องอื่นอีกหลายช่อง
- ตัวแทนผู้ออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอบแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
- ผู้ร่วมก่อตั้ง kanid.net เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเด็กไทย


- ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
- วิทยากรแกนนำวิชาคณิตศาสตร์ของ สสวท.ทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย
- วิทยากรแกนนำอบรมครูคณิตศาสตร์ทั่วประเทศ ของโครงการเงินกู้ธนาคารโลก กรมสามัญศึกษา
- วิทยากรระดับชาติ หลักสูตรสาระการรู้คณิตศาสตร์ ของกรมวิชาการ
- เป็นผู้ร่วมออกข้อสอบ SAT คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2546
- เลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก


- ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2536
- ครูผู้สอนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ปี 2532
- เป็นครูผู้นำวิชาคณิตศาสตร์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ปี 2529
- ได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา ให้ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเรียนการสอน ประเทศในยุโรป ปีการศึกษา 2539
- กรมวิชาการยกย่องให้เป็นครูดีเด่น ผู้สนับสนุน การใช้ภาษาไทย พ.ศ. 2543
- รางวัลในโรงเรียนและจังหวัดพิษณุโลกอีกมากมาย