แพ็กเกจเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ม.1 - ม.6 ดูได้ทุกชั้น ราคาเพียงเดือนละ 99 บาท

Playlist

มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรใหม่

เซต (20)
41101 เซต 1
41102 เซต 2
41103 เซต 3
41104 เซต 4
41105 เซต 5
41106 เซต 6
41107 เซต 7
41108 เซต 8
41109 เซต 9
41110 เซต 10
41111 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 1
41112 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 2
41113 ตะลุยข้อสอบเรื่องเซต 3
41113p1 โจทย์เรื่องเซต-เฉลยปัญหาข้อ4
41113p2 โจทย์เรื่องเซตสำหรับทบทวน
4210027 เทคนิคการไม่ต้องจำสูตรเรื่องเซต
4210028 โจทย์เซต เพิ่มเติม (เตรียมตัว PAT1)
4210029 โจทย์เรื่องเซต 2 (เตรียมตัว PAT1)
41113p3 โจทย์เรื่องเซต 3
41113p3e โจทย์เรื่องเซต 3 (บรรยายภาษาอังกฤษ)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (10)
41201 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 1
41202 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2
41203 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 3
41204 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 4
41205 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 5
41206 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 6
41207 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 7
41208 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 8
41209 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 9
41210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 10 (ตอนจบ)
จำนวนจริง (33)
41301 จำนวนจริง 1
41302 จำนวนจริง 2
41303 จำนวนจริง 3
41304 จำนวนจริง 4
41305 จำนวนจริง 5
41306 จำนวนจริง 6
41307 จำนวนจริง 7
41308 จำนวนจริง 8
41309 จำนวนจริง 9
41310 จำนวนจริง 10
41311 จำนวนจริง 11
41312 จำนวนจริง 12
41313 จำนวนจริง 13
41314 จำนวนจริง 14
41315 จำนวนจริง 15
41316 จำนวนจริง 16
41317 จำนวนจริง 17
41318 จำนวนจริง 18
41319 จำนวนจริง 19
41320 จำนวนจริง 20
41321 จำนวนจริง 21
41322 จำนวนจริง 22
41322p1 โจทย์เฉลยปัญหาจำนวนจริง (เตรียมตัว PAT1)
41322p2 เฉลยโจทย์ปัญหาจำนวนจริง (เตรียมตัว PAT1)
41322p3 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-จำนวนจริง
41322p4 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-จำนวนจริง
41322p5 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-รากที่ n ของจำนวนจริง
41323 ตะลุยข้อสอบอสมการ 1
41324 ตะลุยข้อสอบอสมการ 2
41325 ตะลุยข้อสอบอสมการ 3
41326 โจทย์พิเศษเรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ (เตรียมตัว PAT1)
41327 สามเหลี่ยมปาสคาลและพหุนาม (เตรียมตัว PAT1)
41328 โจทย์พิเศษเรื่องจำนวนจริง (เตรียมตัว PAT1)
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (30)
42101 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 1
42102 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 2
42103 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 3
42104 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 4
42105 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 5
42106 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 6
42107 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 7
42108 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 8
42109 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 9
42110 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 10
42111 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 11
42112 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 12
42113 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 13
42114 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 14
42115 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 15
42116 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 16
42117 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 17
42118 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 18
42119 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 19
42120 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 20
42121 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 21
42122 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 22
42123 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 23
42124 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 24
42125 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 25
42126 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 26
42127 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 27
42128 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 28
42129 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 29
42130 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 30
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม (28)
42201 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 1
42202 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 2
42203 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 3
42204 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 4
42205 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 5
42206 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 6
42207 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 7
42208 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 8
42209 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 9
42210 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 10
42211 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 11
42212 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 12
42213 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 13
42214 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 14
42215 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 15
42216 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 16
42217 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 17
42218 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 18
42219 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 19
42220 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 20
42221 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 21
42222 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 22
42223 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 23
42224 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 24
42224p1 โจทย์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (เตรียมตัว PAT1)
42224p2 โจทย์ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
42224p3 โจทย์ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
42224p4 โจทย์คณิตคิดชิวๆ-ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
เรขาคณิตวิเคราะห์ (32)
42301 เรขาคณิตวิเคราะห์ 1
42302 เรขาคณิตวิเคราะห์ 2
42303 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3
42304 เรขาคณิตวิเคราะห์ 4
42305 เรขาคณิตวิเคราะห์ 5
42306 เรขาคณิตวิเคราะห์ 6
42307 เรขาคณิตวิเคราะห์ 7
42308 เรขาคณิตวิเคราะห์ 8
42309 เรขาคณิตวิเคราะห์ 9
42310 เรขาคณิตวิเคราะห์ 10
42311 เรขาคณิตวิเคราะห์ 11
42312 เรขาคณิตวิเคราะห์ 12
42313 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 13
42314 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 14
42315 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 15
42316 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 16
42317 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 17
42318 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 18
42319 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 19
42320 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 20
42321 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 21
42322 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 22
42323 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 23
42324 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 24
42325 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 25
42326 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 26
42327 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 27
42328 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 28
42329 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 29
42330 เรขาคณิตวิเคราะห์ (ภาคตัดกรวย) 30
42331 การทดสอบความสมมาตรของกราฟ
42330p1 โจทย์เรขาคณิต คู่อันดับ (เตรียมตัว PAT1)